successfully added to cart
View Cart

Notifications

Mark all as read
Mobile Menu

螺纹车削

Select Filters
Filters
Filters
View filters in
Metric
Inch
keyFilters
工件材料
工件材料
 • P (2141)
  • P0
   低碳钢,长切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS
   (2141)
  • P1
   低碳钢、短切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS
   (2141)
  • P2
   中碳钢和高碳钢 C < .25%;<220 HB;<25 HRC;>530 N/mm^2 UTS
   (2141)
  • P3
   合金钢和工具钢 C > .25%;<330 HB;<35 HRC;600-850 N/mm^2 UTS
   (2141)
  • P4
   合金钢和工具钢 C > .25%;350-420 HB;35-43 HRC;850-1400 N/mm^2 UTS
   (2141)
  • P5
   铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 <330 HB;<35 HRC;600-900 N/mm^2 UTS
   (2141)
  • P6
   高强度铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 350-450 HB;35-43 HRC;900-2400 N/mm^2 UTS
   (2141)
 • M 不锈钢 (2141)
  • M1
   奥氏体不锈钢 130-200 HB;<600 N/mm^2 UTS
   (2141)
  • M2
   高强度奥氏体不锈钢和铸造不锈钢 150-230 HB;<25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
   (2141)
  • M3
   双相不锈钢 135-275 HB;<30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
   (2141)
 • K 铸铁 (2127)
  • K1
   灰口铸铁 120-290 HB;<32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
   (2127)
  • K2
   中低强度 CGI 和球墨铸铁 130-260 HB;<28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
   (2127)
  • K3
   高强度球墨铸铁和奥氏体球墨铸铁 180-350 HB;<43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
   (2127)
 • N 非铁金属材料 (1094)
  • N1
   铝型材
   (1094)
  • N2
   低硅铝合金和镁合金 硅 < 12.2%
   (1037)
  • N3
   高硅铝合金 硅 > 12.2%
   (1033)
  • N4
   可机加工转位范围为 70 到 100 的铜基、黄铜基、锌基
   (1093)
  • N5
   尼龙、塑料、橡胶、酚醛塑料、树脂、玻璃纤维
   (1037)
  • N6
   碳、石墨复合材料、CFRP
   (1037)
  • N7
   MMC
   (1032)
 • S 高温合金 (2202)
  • S1
   铁基耐热合金 160-260 HB;25-48 HRC;500-1200 N/mm^2 UTS
   (2202)
  • S2
   钴基耐热合金 250-450 HB;25-48 HRC;1000-1450 N/mm^2 UTS
   (2202)
  • S3
   镍基耐热合金 160-450 HB;<48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
   (2202)
  • S4
   钛和钛合金 300-400 HB;33-43 HRC;900-1600 N/mm^2 UTS
   (2202)
 • H 淬火材料 (1032)
  • H1
   淬火材料 44-48 HRC
   (1032)
  • H2
   淬火材料 48-55 HRC
   (222)
  • H3
   淬火材料 56-60 HRC
   (134)
  • H4
   淬火材料 >60 HRC
   (134)
选择 First Choice
 • DE (63)
 • GB (41)
 • SG (36)
应用
应用
 • Chamfer Turning Chamfer Turning (4)
 • Cut-Off Cut-Off (4)
 • Deep Grooving Deep Grooving (4)
 • Face Grooving Face Grooving (234)
 • Facing Facing (4)
 • Grooving Grooving (161)
 • ID Grooving ID Grooving (93)
 • ID Thread Turning ID Thread Turning (871)
 • Multiple Direction Cutting Multiple Direction Cutting (4)
 • OD Thread Turning OD Thread Turning (1145)
 • Plunge Turning Plunge Turning (4)
 • Profiling Profiling (4)
 • Threading Threading (234)
 • Turning Turning (4)
螺纹类型
螺纹类型
 • 55 (171)
 • 60 (632)
 • ACME (477)
 • API (296)
 • API BUTTRESS (53)
 • API RD (220)
 • BSPT (113)
 • BSW (331)
 • BUTTRESS (286)
 • M (441)
 • NPT (259)
 • NPTF (112)
 • RD DIN 405 (143)
 • STUB ACME (301)
 • TR DIN 103 (147)
 • UN (785)
 • UNJ (424)
切削条件
切削条件
 • Heavily Interrupted Cut (249)
 • Lightly Interrupted Cut (249)
 • Smooth Cut (249)
 • Varying Depth of Cut (249)
刀具切削刃角度
刀具切削刃角度
 • 90.0 (408)
刀具切削刃角度 Min to 刀具切削刃角度 Max
连接类型
连接类型
 • Bolt-On Head (40)
 • Boring Bar Shank (127)
 • KM (17)
 • Toolholder (165)
每个刀片的切削刃
每个刀片的切削刃
 • 0.0 (9)
 • 1.0 (236)
 • 2.0 (1387)
 • 3.0 (917)
 • 4.0 (9)
每个刀片的切削刃 Min to 每个刀片的切削刃 Max
内部冷却液性能
内部冷却液性能
cornerConfiguration
刀尖半径
刀尖半径
 • 0.001 in (33)
 • 0.002 in (226)
 • 0.003 in (480)
 • 0.004 in (324)
 • 0.005 in (161)
 • 0.006 in (244)
 • 0.007 in (414)
 • 0.008 in (362)
 • 0.01 in (333)
 • 0.011 in (164)
 • 0.012 in (117)
 • 0.014 in (247)
 • 0.015 in (30)
 • 0.016 in (120)
 • 0.017 in (146)
 • 0.019 in (163)
 • 0.02 in (194)
 • 0.021 in (34)
 • 0.023 in (163)
 • 0.027 in (10)
 • 0.028 in (23)
 • 0.03 in (120)
 • 0.031 in (170)
 • 0.033 in (19)
 • 0.035 in (155)
 • 0.037 in (14)
 • 0.038 in (3)
 • 0.039 in (194)
 • 0.047 in (170)
 • 0.049 in (170)
 • 0.06 in (171)
 • 0.062 in (82)
 • 0.063 in (222)
 • 0.069 in (170)
 • 0.078 in (82)
 • 0.079 in (134)
 • 0.089 in (134)
 • 0.095 in (134)
 • 0.098 in (52)
 • 0.125 in (52)
刀尖半径 Min to 刀尖半径 Max
刀尖半径
刀尖半径
 • 0.025 mm (33)
 • 0.05 mm (226)
 • 0.076 mm (480)
 • 0.1 mm (324)
 • 0.125 mm (161)
 • 0.151 mm (244)
 • 0.176 mm (414)
 • 0.2 mm (362)
 • 0.225 mm (151)
 • 0.25 mm (266)
 • 0.275 mm (164)
 • 0.301 mm (117)
 • 0.325 mm (208)
 • 0.351 mm (173)
 • 0.375 mm (30)
 • 0.4 mm (120)
 • 0.426 mm (146)
 • 0.45 mm (160)
 • 0.476 mm (46)
 • 0.5 mm (194)
 • 0.525 mm (34)
 • 0.576 mm (163)
 • 0.65 mm (10)
 • 0.701 mm (23)
 • 0.75 mm (120)
 • 0.775 mm (170)
 • 0.826 mm (19)
 • 0.9 mm (155)
 • 0.925 mm (14)
 • 0.976 mm (3)
 • 1.0 mm (194)
 • 1.201 mm (170)
 • 1.25 mm (170)
 • 1.5 mm (170)
 • 1.526 mm (1)
 • 1.576 mm (82)
 • 1.6 mm (222)
 • 1.75 mm (170)
 • 1.975 mm (82)
 • 2.0 mm (134)
 • 2.25 mm (134)
 • 2.401 mm (134)
 • 2.5 mm (52)
 • 3.176 mm (52)
刀尖半径 Min to 刀尖半径 Max
刀尖倒角
刀尖倒角
 • 0.0 mm (1947)
刀尖倒角 Min to 刀尖倒角 Max
刀尖倒角
刀尖倒角
 • 0.0 in (1947)
刀尖倒角 Min to 刀尖倒角 Max
application
最小切削深度
最小切削深度
最小进给
最小进给
切削刀具材质
切削刀具材质
 • K00331 (51)
 • K1 (8)
 • K2885 (173)
 • K313 (234)
 • K420 (262)
 • K4H (125)
 • K68 (364)
 • KB1345 (134)
 • KB1630 (134)
 • KB5625 (82)
 • KBH20 (43)
 • KC250 (192)
 • KC5010 (596)
 • KC5025 (1016)
 • KC5125E (4)
 • KC5410 (226)
 • KC710 (326)
 • KC720 (468)
 • KC722 (299)
 • KC730 (716)
 • KC732 (82)
 • KC810 (341)
 • KC850 (330)
 • KC910 (126)
 • KC9105 (12)
 • KC9110 (222)
 • KC9120 (82)
 • KC9320 (222)
 • KC935 (222)
 • KC950 (236)
 • KCK20 (175)
 • KCK20B (222)
 • KCP10B (222)
 • KCP25B (222)
 • KCU10 (364)
 • KCU25 (369)
 • KD050 (43)
 • KD081 (82)
 • KD100 (111)
 • KD120 (134)
 • KD1425 (82)
 • KT175 (170)
 • KT315 (227)
 • KU10T (222)
 • KU25T (296)
 • KU30T (222)
 • KY3000 (134)
 • PN120 (2)
 • SP4066 (11)
 • THM (8)
 • TN10P (8)
 • TN6010 (11)
 • TN6025 (17)
 • TN7110 (11)
 • TTS (2)
 • WU10HT (2)
 • WU10PT (5)
 • WU25PT (2)
刀具手式
刀具手式
 • L (155)
 • R (205)
修光刃刀片
修光刃刀片
 • N (2338)
F 尺寸
F 尺寸
 • 6.551 mm (3)
 • 6.726 mm (1)
 • 7.0 mm (2)
 • 7.101 mm (4)
 • 7.301 mm (4)
 • 8.25 mm (1)
 • 8.9 mm (6)
 • 9.525 mm (2)
 • 10.0 mm (1)
 • 10.3 mm (2)
 • 10.775 mm (2)
 • 10.976 mm (4)
 • 11.0 mm (4)
 • 11.101 mm (2)
 • 11.3 mm (2)
 • 11.5 mm (2)
 • 11.675 mm (4)
 • 11.701 mm (1)
 • 12.0 mm (1)
 • 12.576 mm (4)
 • 12.701 mm (8)
 • 12.951 mm (4)
 • 13.0 mm (3)
 • 13.4 mm (3)
 • 14.0 mm (2)
 • 14.15 mm (4)
 • 14.275 mm (4)
 • 15.601 mm (2)
 • 15.8 mm (1)
 • 15.875 mm (5)
 • 16.0 mm (21)
 • 16.1 mm (2)
 • 16.3 mm (2)
 • 16.375 mm (1)
 • 16.5 mm (3)
 • 17.0 mm (4)
 • 17.2 mm (2)
 • 17.35 mm (4)
 • 17.401 mm (2)
 • 17.475 mm (4)
 • 18.026 mm (4)
 • 19.05 mm (8)
 • 19.3 mm (2)
 • 19.55 mm (1)
 • 20.0 mm (7)
 • 21.5 mm (2)
 • 21.6 mm (1)
 • 22.0 mm (8)
 • 22.225 mm (7)
 • 22.5 mm (1)
 • 22.6 mm (1)
 • 24.0 mm (2)
 • 24.125 mm (1)
 • 24.725 mm (1)
 • 25.0 mm (16)
 • 25.401 mm (22)
 • 25.8 mm (2)
 • 25.925 mm (1)
 • 27.0 mm (4)
 • 27.225 mm (1)
 • 28.576 mm (6)
 • 28.625 mm (1)
 • 28.725 mm (1)
 • 29.0 mm (1)
 • 30.526 mm (1)
 • 31.401 mm (2)
 • 31.75 mm (38)
 • 32.0 mm (24)
 • 32.4 mm (3)
 • 32.525 mm (2)
 • 34.926 mm (6)
 • 35.0 mm (2)
 • 38.1 mm (21)
 • 38.875 mm (1)
 • 40.0 mm (9)
 • 41.276 mm (7)
 • 50.801 mm (10)
F 尺寸 Min to F 尺寸 Max
F 尺寸
F 尺寸
 • 0.258 in (3)
 • 0.265 in (1)
 • 0.276 in (2)
 • 0.28 in (4)
 • 0.288 in (4)
 • 0.325 in (1)
 • 0.351 in (6)
 • 0.375 in (2)
 • 0.394 in (1)
 • 0.406 in (2)
 • 0.424 in (2)
 • 0.432 in (4)
 • 0.433 in (4)
 • 0.437 in (2)
 • 0.445 in (2)
 • 0.453 in (2)
 • 0.46 in (4)
 • 0.461 in (1)
 • 0.473 in (1)
 • 0.495 in (4)
 • 0.5 in (8)
 • 0.51 in (4)
 • 0.512 in (3)
 • 0.528 in (3)
 • 0.551 in (2)
 • 0.557 in (4)
 • 0.562 in (4)
 • 0.614 in (2)
 • 0.622 in (1)
 • 0.625 in (5)
 • 0.63 in (21)
 • 0.634 in (2)
 • 0.642 in (2)
 • 0.645 in (1)
 • 0.65 in (3)
 • 0.669 in (4)
 • 0.677 in (2)
 • 0.683 in (4)
 • 0.685 in (2)
 • 0.689 in (4)
 • 0.71 in (4)
 • 0.75 in (8)
 • 0.76 in (2)
 • 0.77 in (1)
 • 0.787 in (7)
 • 0.846 in (2)
 • 0.85 in (1)
 • 0.866 in (8)
 • 0.875 in (7)
 • 0.886 in (1)
 • 0.89 in (1)
 • 0.946 in (2)
 • 0.951 in (1)
 • 0.973 in (1)
 • 0.984 in (16)
 • 1.0 in (22)
 • 1.016 in (2)
 • 1.022 in (1)
 • 1.063 in (4)
 • 1.072 in (1)
 • 1.125 in (6)
 • 1.127 in (1)
 • 1.131 in (1)
 • 1.143 in (1)
 • 1.202 in (1)
 • 1.236 in (2)
 • 1.25 in (38)
 • 1.26 in (24)
 • 1.276 in (3)
 • 1.281 in (2)
 • 1.375 in (6)
 • 1.379 in (2)
 • 1.5 in (21)
 • 1.532 in (1)
 • 1.575 in (9)
 • 1.625 in (7)
 • 2.0 in (10)
F 尺寸 Min to F 尺寸 Max
最小轴向凹槽直径
最小轴向凹槽直径
 • 0.0 mm (103)
 • 11.175 mm (3)
 • 11.5 mm (2)
 • 12.201 mm (1)
 • 12.701 mm (4)
 • 13.0 mm (4)
 • 15.25 mm (1)
 • 16.0 mm (2)
 • 16.5 mm (4)
 • 17.0 mm (1)
 • 18.5 mm (2)
 • 18.55 mm (6)
 • 20.0 mm (5)
 • 20.326 mm (5)
 • 22.0 mm (4)
 • 22.85 mm (4)
 • 24.0 mm (3)
 • 25.401 mm (6)
 • 26.0 mm (3)
 • 27.0 mm (2)
 • 28.576 mm (6)
 • 29.0 mm (5)
 • 30.475 mm (4)
 • 31.75 mm (4)
 • 32.0 mm (4)
 • 34.0 mm (4)
 • 34.926 mm (8)
 • 36.825 mm (3)
 • 38.1 mm (5)
 • 39.0 mm (2)
 • 41.301 mm (37)
 • 44.0 mm (2)
 • 44.45 mm (5)
 • 44.7 mm (1)
 • 45.0 mm (1)
 • 45.276 mm (1)
 • 47.0 mm (4)
 • 47.6 mm (37)
 • 50.0 mm (3)
 • 50.801 mm (4)
 • 54.0 mm (6)
 • 55.875 mm (4)
 • 56.0 mm (2)
 • 56.625 mm (37)
 • 57.151 mm (4)
 • 57.2 mm (23)
 • 58.0 mm (2)
 • 60.325 mm (2)
 • 60.95 mm (5)
 • 63.5 mm (27)
 • 69.851 mm (6)
 • 70.0 mm (3)
 • 76.2 mm (13)
 • 76.95 mm (1)
 • 82.551 mm (7)
 • 88.9 mm (77)
 • 120.65 mm (1)
 • 127.0 mm (2)
 • 139.701 mm (37)
 • 146.05 mm (3)
 • 174.601 mm (37)
 • 209.601 mm (26)
 • 222.3 mm (23)
 • 333.0 mm (3)
最小轴向凹槽直径 Min to 最小轴向凹槽直径 Max
最小轴向凹槽直径
最小轴向凹槽直径
 • 0.0 in (103)
 • 0.44 in (3)
 • 0.453 in (2)
 • 0.48 in (1)
 • 0.5 in (4)
 • 0.512 in (4)
 • 0.6 in (1)
 • 0.63 in (2)
 • 0.65 in (4)
 • 0.669 in (1)
 • 0.728 in (2)
 • 0.73 in (6)
 • 0.787 in (5)
 • 0.8 in (5)
 • 0.866 in (4)
 • 0.9 in (4)
 • 0.946 in (3)
 • 1.0 in (6)
 • 1.024 in (3)
 • 1.063 in (2)
 • 1.125 in (6)
 • 1.143 in (5)
 • 1.2 in (4)
 • 1.25 in (4)
 • 1.26 in (4)
 • 1.339 in (4)
 • 1.375 in (8)
 • 1.45 in (3)
 • 1.5 in (5)
 • 1.536 in (2)
 • 1.627 in (37)
 • 1.732 in (2)
 • 1.75 in (5)
 • 1.76 in (1)
 • 1.772 in (1)
 • 1.784 in (1)
 • 1.85 in (4)
 • 1.874 in (37)
 • 1.969 in (3)
 • 2.0 in (4)
 • 2.126 in (6)
 • 2.2 in (4)
 • 2.205 in (2)
 • 2.229 in (37)
 • 2.25 in (4)
 • 2.253 in (23)
 • 2.283 in (2)
 • 2.375 in (2)
 • 2.4 in (5)
 • 2.5 in (27)
 • 2.75 in (6)
 • 2.757 in (3)
 • 3.0 in (13)
 • 3.031 in (1)
 • 3.25 in (7)
 • 3.5 in (77)
 • 4.75 in (1)
 • 5.0 in (2)
 • 5.5 in (37)
 • 5.75 in (3)
 • 6.875 in (37)
 • 8.252 in (26)
 • 8.752 in (23)
 • 13.11 in (3)
最小轴向凹槽直径 Min to 最小轴向凹槽直径 Max
最大轴向凹槽直径
最大轴向凹槽直径
 • 393.661 in (241)
最大轴向凹槽直径 Min to 最大轴向凹槽直径 Max
最大轴向凹槽直径
最大轴向凹槽直径
 • 9999.0 mm (241)
最大轴向凹槽直径 Min to 最大轴向凹槽直径 Max
锪沉孔角度
锪沉孔角度
 • 3.0 (3)
 • 7.0 (26)
 • 10.0 (5)
 • 14.5 (291)
 • 15.0 (34)
 • 27.0 (18)
 • 27.5 (151)
 • 30.0 (1356)
 • 33.0 (13)
 • 45.0 (38)
锪沉孔角度 Min to 锪沉孔角度 Max
切削方向
切削方向
 • E (181)
 • S (179)
前角样式
前角样式
 • DOUBLE NEGATIVE (120)
 • NEGATIVE-ZERO (25)
 • NEUTRAL (ZERO) (196)
 • POSITIVE-NEGATIVE (8)
最大镗孔深度
最大镗孔深度
 • 0.984 in (2)
 • 1.0 in (14)
 • 1.23 in (1)
 • 1.232 in (1)
 • 1.25 in (2)
 • 1.26 in (3)
 • 1.291 in (1)
 • 1.415 in (1)
 • 1.5 in (3)
 • 1.555 in (1)
 • 1.57 in (1)
 • 1.575 in (3)
 • 1.87 in (1)
 • 1.891 in (2)
 • 2.0 in (32)
 • 2.25 in (2)
 • 2.362 in (2)
 • 2.499 in (1)
 • 2.5 in (8)
 • 2.52 in (4)
 • 3.0 in (7)
 • 3.125 in (2)
 • 3.15 in (6)
 • 3.75 in (6)
 • 3.781 in (3)
 • 3.938 in (8)
 • 4.0 in (5)
 • 4.5 in (4)
 • 4.724 in (2)
 • 5.0 in (9)
 • 5.039 in (6)
 • 5.906 in (1)
 • 6.0 in (11)
 • 6.299 in (10)